Reklamacje i zwroty

Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski w dołączanych do towaru kartach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.

 

Reklamacja towaru

W przypadku niezgodności towarów z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. oraz w przypadku wad towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny reklamacje można odesłać na adres: DOKO Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 2, 87-300 Brodnica wraz z wypełnionym formularzem, który można pobrać tutaj oraz z załączonym dowodem zakupu. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien podać nr faktury lub paragonu dotyczącego towaru, którego dotyczy reklamacja.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy ponadto opisać na czym polega wada, kiedy się ujawniła, oraz dodatkowo, jeśli wadliwy towar nie jest przysłany do DOKO Sp. z o.o. jednocześnie ze zgłoszeniem reklamacyjnym i jeśli jest taka możliwość oraz natura wady fizycznej na to pozwala - zdjęć wadliwego towaru, celem umożliwienia DOKO Sp. z o.o. oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.

Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę.

W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji zgłoszonej w ramach odpowiedzialności DOKO Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy za zakupiony towar.

W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji zgłoszonej w ramach odpowiedzialności DOKO Sp. z o.o. z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli z uwagi na nadmierność kosztów naprawa lub wymiana towaru na zgodny z umową są niemożliwe albo jeżeli DOKO Sp. z o.o. nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

Zwrot towaru

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru Klientowi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie na adres: DOKO Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 2, 87-300 Brodnica wraz z wypełnionym formularzem, który można pobrać tutaj oraz z załączonym dowodem zakupu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w szczególności towarów przygotowanych na specjalne zamówienie klienta, tj. kabli i przewodów w ilościach innych niż pełno krążkowe lub pełno bębnowe.

Zwracany towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

DOKO Sp. z o.o. jest zobowiązany do zwrotu świadczenia pieniężnego otrzymanego w zamian za towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. Zwrot świadczenia pieniężnego nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w piśmie zawierającym oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. W przypadku nie wskazania przez Klienta rachunku bankowego w piśmie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i dokonania przez Klienta zapłaty w sposób inny niż określony w pkt. Regulaminu, zwrot świadczenia pieniężnego otrzymanego w zamian za towar nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazania przez klienta numeru rachunku bankowego.

Jeżeli konsument w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zwrocie kwoty nie wskaże numeru konta, przelew zostanie zlecony na konto z którego odbyła się płatność. W przypadku płatności "za pobraniem" niezbędne jest podanie numeru konta.

DOKO Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

"Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) -również taki Przedsiębiorca może dokonać zwrotu towaru według zasad określonych powyżej."

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl