Regulamin promocj HISENSE - 500 plus za rejestrację

REGULAMIN PROMOCJI POMP CIEPŁA HISENSE

500 PLUS ZA REJESTRACJE

 

 1. Organizatorem promocji jest Schiessl Polska z siedzibą, ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gospodarczy KRS 0000125447; NIP 951-16-35-342, adres mailowy marketing@schiessl.pl.
 2. Promocja trwa od 03.2023 r. do 31.05.2023 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
 3. Promocją objęte są Pompy Ciepła HISENSE, które zostały zakupione na podstawie faktury VAT u Organizatora lub firm handlowych i instalacyjnych pod warunkiem zakupu przez nich pomp Hisense również u Organizatora od dnia 01.11.2022.
 4. W promocji mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży lub montażu pomp ciepła. („Uczestnik”). Z promocji wyłączeni są pracownicy organizatora wraz z członkami ich rodzin nawet jeżeli prowadzą działalność opisaną w zdaniu poprzedzającym.
 5. Treść niniejszego regulaminu może być udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora.
 6. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie poniższych warunków:

Zakup pompy ciepła marki Hisense zgodnie z pkt nr 3 i zarejestrowanie jej w programie serwisowym firmy Schiessl Polska w okresie trwania promocji. Dostęp do strony serwisowej zostanie przekazany po otrzymaniu maila na adres dzial.serwisu@schiessl.pl

Każda zarejestrowane pompa w systemie, premiowana jest nagrodą w formie  bonów sodexo o wartości 500 PLN.

 1. Uczestnik może otrzymać dowolną ilość nagród jeśli spełnia kryteria wymienione w punkcie 6, zgodnie ze stanem magazynowym nagród.
 2. Nagrody w promocji przyznawane są na rzecz przedsiębiorstwa Uczestnika, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą, o której mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Bony zostaną przekazane Uczestnikowi w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu promocji.
 4. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni Dział Marketingu Schiessl Polska oraz Dział Pomp Ciepła Schiessl Polska
 5. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty zakończenia promocji pod adresem Organizatora wymienionego w punkcie 1.2. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
 7. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów biorących udział w Promocji (dalej zwanych „Uczestnikami” ) jest Schiessl Polska Sp. z o.o.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem pod adresem Schiessl Polska Sp. z o.o. z siedzibą, w Warszawie ul. Karczunkowska 46 lub kierując wiadomość na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: marketing@schiessl.pl.

Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu potwierdzenia zakupu produktów na warunkach określonych w Regulaminie oraz w celu wydania nagrody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator danych osobowych będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:

 • Imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres,
 • NIP,
 • numer telefonu i adres e-mail – w przypadku konieczności nawiązania kontaktu z uczestnikiem Promocji w związku z realizacją Promocji, w szczególności z wydaniem nagrody,
 • dane dot. sprzedaży produktów objętych promocją

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W zakresie sprzedaży premiowej, przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. b) RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika w związku z zawarciem umowy sprzedaży z Organizatorem znajdują się w informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Schiessl Polska Sp. z o.o., która jest udostępniana kupującym przed zawarciem umowy oraz na stronie internetowej https://www.schiessl.pl/pl/polityka-prywatnosci.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.schiessl.pl/.
  2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
  4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

 

Pompy ciepła HISENSE

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl